จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมหน้าเสาธงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรม"ทอดผ้าป่า 15 วัด"มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 1 โรงเรียน
ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564