จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักเรียนโรงเรียนตะวันชัยวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564