โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป