จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร