กำหนดวันเปิดภาคเรียน
กำหนดวันเปิดภาคเรียน
  • กำหนดวันเปิดภาคเรียน                    

                    กำหนดเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕