การมอบตัวนักเรียนใหม่
การมอบตัวนักเรียนใหม่
  • การมอบตัวนักเรียนใหม่

การลงทะเบียบมอบตัวเข้าเรียนและเข้าพักในหอพัก (ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง)
วันที่   ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.