ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
          ผู้ปกครองสามารถโอนหรือนำฝากค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายฝึกตนก่อนเรียน (First Step Camp)  ของนักเรียน เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนตะวันชัยวิทยา  เลขที่บัญชี ๓๐๔-๐-๒๑๐๔๖-๗  ในวันที่สอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือก กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันพุธที่   ๖ เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)