ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

๑. ค่าใบสมัคร ใบสมัครชำระในวันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสอบ ข้อเขียน และสัมภาษณ์  ๒๐๐ บาท)
๒. ค่าเข้าค่ายฝึกตน ก้าวแรกสู่ตะวันชัย (TCS. First Step Camp) ๓,๐๐๐ บาท
(เฉพาะในสถานการณ์ COVID – 19 เวลาการเข้าค่าย ๕ วัน จากอัตราปกติ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการเข้าค่าย ๑๑ วัน )
๓. การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าค่ายฝึกตนก่อนเรียน “ก้าวแรกสู่ตะวันชัย” 
(TCS.First Step Camp) ปีการศึกษา ๒๕๖๕  (ในวันสมัคร - ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองสามารถโอนหรือนำฝากค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายฝึกตนก่อนเรียน (TCS.First Step Camp)  ของนักเรียน เข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนตะวันชัยวิทยา  เลขที่บัญชี ๓๐๔-๐-๒๑๐๔๖-๗  ในวันที่สมัคร หรือ ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕