การประเมินความพร้อมของผู้เรียน
การประเมินความพร้อมของผู้เรียน
  • การประเมินความพร้อมของผู้เรียน

                                                 
                    การสอบประเมินความพร้อมของผู้เรียน และ ผู้ปกครอง
                              ๑ ข้อสอบปรนัย ๓๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที 
     - คณิตศาสตร์ ๑๐ ข้อ
     - ภาษาไทย ๑๐ ข้อ
     - ภาษาอังกฤษ ๑๐ ข้อ
                              ๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อ ประเมินความพร้อมในการเรียนและการฝึกตน
                              ๓ สัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อประเมินความพร้อมของครอบครัว และรับทราบภูมิหลัง ความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้โรงเรียนเตรียมรับช่วงให้การสนับสนุนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน