เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน
  • เอกสารประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
       ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน ๑ ชุด
       ๒. รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด  ๓  x  ๔  เซนติเมตร จำนวน ๒  รูป