คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

       ๑. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
       ๒. มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนรู้ การฝึกตน และสามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้
       ๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้
       ๔. ผู้ปกครองและผู้เรียนยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการและวิชชาชีวิต
       ๕. ผู้ปกครองมีความพร้อมยินดีให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเรียน และยินดีอนุญาตให้ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ตลอดการเรียนจนสำเร็จการศึกษา