จำนวนนักเรียนมราเปิดรับสมัคร
จำนวนนักเรียนมราเปิดรับสมัคร
  • จำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร

๑. รับสมัคร นักเรียนประเภท อยู่ประจำ ทั้งเพศชาย และ เพศหญิง
๒. ระดับชั้นที่รับสมัคร
                           ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียนห้องเรียนละ ๒๕ คน รวม ๕๐ คน
                           ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓จำนวน รวม๒๕ คน
                           ๒.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ห้องเรียนห้องเรียนละ ๒๐ คน รวม ๔๐ คน
จัดการเรียนเป็น ๒ แผนการเรียน ๒ ห้องเรียน
                           ๒.๓.๑ แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์จำนวน๒๐คน
                           ๒.๓.๒ แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีนจำนวน๒๐คน
                                                   รวมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน