หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๑  ทุกชั้นเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  กำหนดเวลาเรียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๕๐ น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันละ ๘ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) และ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดตารางเรียน วันละ ๗ คาบ (คาบละ ๕๐ นาที) รายวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน สอดคล้องตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า โรงเรียนตะวันชัยวิทยามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้เรียนเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก   มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข”   โดยอาศัยหลักความดีสากล (Universal Goodness : UG๕ ) เข้ามาเป็นบทฝึกผ่านกิจวัตรกิจกรรม ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยดี ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขอย่างสมดุล ฉะนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ให้เหมาะสม คือ ไม่เกินจำนวน ๒๕ คน เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลอย่างทั่วถึง ดังนี้

   

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                จำนวน ๑ ห้องเรียน

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                จำนวน ๑ ห้องเรียน

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                จำนวน ๑ ห้องเรียน

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                จำนวน ๒ ห้องเรียน ( ๒ แผนการเรียน)

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                จำนวน ๑ ห้องเรียน ( ๑ แผนการเรียน)

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                จำนวน ๒ ห้องเรียน (๒ แผนการเรียน)

            สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) จัดการเรียนการสอน เป็น ๒ แผนการเรียน คือ

                      ๑. แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

                      ๒. แผนการเรียน   ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์