วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
   
 วิสัยทัศน์    
โรงเรียนตะวันชัยวิทยามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม ผู้เรียนเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก   มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 และ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ 1. พัฒนาการบริหารการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมและผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
4. ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรมสู่ชุมชนและสังคม
5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      
8. พัฒนาผู้เรียนให้รักษาสัจจะ มีสติ รู้จักสังเกต มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมชาติ ความจริงของชีวิต มีทักษะการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy)       
“แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์  ประดุจแสงสว่าง  ที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ”
คติธรรม (Motto) ทนฺโต  เสฏโฐมนุสฺเสสุ  ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์
คำขวัญ (Slogan) ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  เชิดชูพระพุทธศาสนา  รักษาสุขภาพ
เอกลักษณ์(Uniqueness) สถานศึกษาต้นแบบศีลธรรม
อัตลักษณ์(Identity) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
วัฒนธรรมองค์กร(Culture) การฝึกฝนตามหลักคุณภาพมาตรบานด้านศีลธรรม MSQ Standard Quality