สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

  

            ตราเครื่องหมายโรงเรียน

              เป็นรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ภายใน  ตรงกลางของสามเหลี่ยมมีรูปวงกลมเปล่งแสงประกายหกแฉกเป็นสามแฉกยาวและสามแฉกสั้น และรัศมีวงกลมแปดแฉก วงกลมเล็กภายในตรงศูนย์กลางสามเหลี่ยม หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของ   การศึกษา  ซึ่งคือความหลุดพ้นจากกิเลส ประกายสามแฉกเล็ก หมายถึง แสงสว่างที่เกิดจากนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ ของผู้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี
           ประกายสามแฉกใหญ่ หมายถึง  แสงสว่างที่เกิดจากไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
           สามเหลี่ยมสีทอง      หมายถึง  มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
           วงกลมสีน้ำเงิน         หมายถึง  ความสงบ มั่นคง ความศรัทธา ความมีระเบียบ ความเป็นเอกภาพ พร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ อันไม่มีประมาณให้แก่มวลมนุษยชาติ
           แสงสีเหลืองเปล่งประกายเป็นรูปแปดแฉกวงนอก  หมายถึง การเผยแผ่ปรัชญาทางการศึกษา  ไปสู่มวลนุษยชาติ    ด้วยพลังความสุข พลังปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ โดยมรรคมีองค์แปด


 

อักษรย่อโรงเรียน
 
ต.ช.

สีประจำโรงเรียน
  
 
  สีขาว–แดง
              สีขาว  คือ  ความบริสุทธิ์ สะอาด สดใส สว่าง
               สีแดง  คือ  ความเข้มแข็ง วินัย เคารพ อดทนดอกไม้ประจำโรงเรียน


ดอกทานตะวัน (Sunflower)
          ดอกทานตะวัน หมายถึง ความศรัทธาเชื่อมั่น มั่นคง ซื่อตรง ตั้งใจรับคำสอนของครูบาอาจารย์ ดุจดอกไม้ทานตะวันสีเหลืองสดที่บานหันดอกไปตามแสงตะวัน