สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 49
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 254,773
17 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 ความเป็นมาของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา

ความเป็นมาและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตะวันชัยวิทยา

                โรงเรียนตะวันชัยวิทยาก่อตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญาการศึกษา ที่มุ่งถ่ายทอดศีลธรรมลงไปกำกับวิชาการ    ซึ่งพระราชภาวนาจารย์  รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้มีการจัดการศึกษาตามหลักพุทธวิธี และมีโรงเรียนที่เน้นการฝึกผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมได้ดำเนินการขออนุญาตดำเนินจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ ๖๗ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา  ในตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ พร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีก็ได้เมตตาตั้งชื่อและให้ความหมายของโรงเรียนไว้ว่า “โรงเรียนตะวันวิทยา แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ ประดุจแสงสว่างที่จะนำไปสู่ชัยชนะอันประเสริฐ”
          คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตะวันชัยวิทยามีความตระหนักดีว่าหน้าที่ของโรงเรียน  มิใช่แค่การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังทั้งนิสัยใฝ่ดีและใฝ่รู้ไปพร้อมกัน ดังเช่นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตในกาลก่อน ได้ให้แง่คิดไว้ว่า“ความรู้วิชาการที่เกิดกับคนพาล ย่อมมีแต่นำความวิบัติเสียหายมาให้บ้านเมือง ความรู้วิชาการที่เกิดกับบัณฑิต ย่อมมีแต่นำประโยชน์สุขมาให้แก่สังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา”การที่นักปราชญ์บัณฑิตในกาลก่อน ท่านมีแนวคิดอย่างนี้ เพราะท่านมองภาพการให้การศึกษาได้อย่างทะลุปรุโปร่งว่า “การให้การศึกษา คือการถ่ายทอดนิสัยใฝ่ทำดี และนิสัยใฝ่เรียนรู้จากตัวครูไปสู่ศิษย์” นั่นเอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน และอัตลักษณ์
          วิสัยทัศน์
                    มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้มีความสุข
          พันธกิจ
                    ๑. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
                    ๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
                    ๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นต้นแบบมาตรฐานศีลธรรมและผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
                    ๔. ส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศีลธรรมสู่ชุมชนและสังคม
 
          เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
                    ๑. ผู้เรียนตะวันชัยวิทยามีความรู้ทางศีลธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานศีลธรรม
                      ร้อยละ ๘๕
                    ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ (เกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป)
                    ๓. ผู้เรียนตะวันชัยวิทยาทุกคนรู้จักการใช้ศิลปะการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
                      ตามแนววิถีพุทธ
          อัตลักษณ์
                    ผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลก
          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                    รักสะอาด รักความมีระเบียบ รักความสุภาพ รักการตรงต่อเวลา และมีจิตตั้งมั่น (ฝึกสมาธิ)

 
 

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY