สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 173
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 321,352
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  คนเก่งตะวันชัย
นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
จำนวนผู้เข้าชม 5375 คน 

๑. การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎระดับประเทศ
       รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎเด็กชายภาณุ  พัฒนเศรษฐานนท์
      
• รางวัลชมเชย  นายกัญจน์กาญจนพันธ์
      
• รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  นางสาวจิดาภา  รัศมี
      
• รางวัลผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร 
           นางสาวณิชากร  วัฒนสุข, นางสาวภัทรมน  นราลัย, 
           นายพชรอัตตวิโรจนานนท์,  นายศิวกร  กมลภากรณ์, 
           นายภัทรวัตร์ตั่งธนาพร,  นายสัทพงศ์  สิทธิผล, 
           นางสาวธรมวรรณ  ประเสริฐวงษ์
๒. การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชนระดับชาติ
       ๒.๑  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาจีน
               
• นายวรัญญู  อั้งประเสริฐ
       ๒.๒  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น
               
• นายณัชพล  สุขสว่าง
       ๒.๓  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
               
• นางสาวภัคภิญญาอัจฉริยบุญยงค์
       ๒.๔  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
               
• นายพชรอัตตวิโรจนานนท์  และนางสาวจิดาภา  รัศมี
       ๒.๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขัน Multi Skills Competition
               
• นายสิริวัช  อารยะสัมพันธ์
       ๒.๖  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
               
• นางสาวธันยาภรณ์  ศรีสงคราม
       ๒.๗  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน Spelling Beeระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               
• นางสาวภัทรมน  นราลัย
       ๒.๘  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันSpelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
               
• นายเมืองพัฒน์  ลิขิตธนรัฐ
       ๒.๙  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน Story  Telling
               
• เด็กหญิงฐิติชญาชิวปรีชา
       ๒.๑๐ รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล
               
• เด็กหญิงเพ็ชร  บุญเทศ
       ๒.๑๑ รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
               
 เด็กหญิงกัญญารัช  ยะภักดี
       ๒.๑๒  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน Story  Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               
 นางสาววัชราภรณ์  ธุระเสร็จ
 
๓. การแข่งขันสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ระดับประเทศ
       
• รางวัลอันดับที่ ๗ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายกัญจน์กาญจนพันธ์

๔.  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
        ๔.๑  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน Multi Skills Competition
               
• นางสาวสริญญา  เมฆนริทธิ์
        ๔.๒  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันพูดภาษาจีน
               
• นายกัญจน์กาญจนพันธ์
        ๔.๓  รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
               
• นายภรัณยู  เตียงเกตุ
        ๔.๔  รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
               
• นายณัชพล  สุขสว่าง

๕.  การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับจังหวัด
        ๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
               
• รางวัลชนะเลิศ  นายกัญจน์กาญจนพันธ์
               
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวณิชากร  วัฒนสุข
               
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวภัทรมน  นราลัย
               
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายพชรอัตตวิโรจนานนท์
        ๕.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
               
• รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายภาณุ  พัฒนเศรษฐานนท์

๖.  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
         ๖.๑  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดเรียงความและคัดลายมือมัธยมศึกษาตอนต้น
               
• นายระพีร์  อำไพ
         ๖.๒  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดเรียงความและคัดลายมือมัธยมศึกษาตอนปลาย
               
• นางสาวจิดาภา  รัศมี
         ๖.๓  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดสุนทรพจน์  มัธยมศึกษาตอนต้น
               
• นางสาววิภารัตน์  บุตรนาม
         ๖.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง  การประกวดสุนทรพจน์ ม.๔-๖
               
• นางสาวปฐมาวดี  บ่อคำ
         ๖.๔  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดแต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑) ม.๑-๓
               
• เด็กหญิงธาริณีย์  ลวะเปารยะและ  เด็กหญิงพรทิพย์  ภู่แสนสะอาด
         ๖.๕  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-๓
               
• เด็กชายภาณุ  พัฒนเศรษฐานนท์, เด็กหญิงภิญญดา  ระดาเขต เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิโกศรี
         ๖.๖  รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ม.๑-๓
               
• เด็กหญิงศุภรักษ์  ประเสริฐวงษ์, เด็กหญิงบุญฑริกา  ฉายาวัฒนะ
                 เด็กชายเจนธรรม  เตชะอุบล, เด็กชายเพ็ชรพงษ์พงษ์สีมา
                 เด็กหญิงรัตติกาล  สุขคำมี
         ๖.๗  รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๑-๓
               
• เด็กชายกรพงศ์  เจริญกัลป์,  เด็กหญิงกวิตา  วงษ์สมาจารย์
         ๖.๘  รางวัลระดับเหรียญเงิน  การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.๔-๖
               
• นายภีมวัจน์  กิจพนาชัย, นางสาวนิชาภัทร  ตันติอมรพงษ์
         ๖.๙  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปล ม.๑-๖
               
• เด็กหญิงศตพร  วราภรณ์พันธุ์,  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จตุทิพยคันธา
                 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ้ง,  เด็กหญิงนันท์นภัส  โตแย้ม
                 เด็กหญิงคุณิตา  ศิริพันธ์, เด็กหญิงวารีวิสุทธิ์ กัณหา     
                 เด็กหญิงน้ำเพชร รัตนวรประทีป, เด็กหญิงกชกร  ธรรมกิติสกุล
                 เด็กหญิงแฟร์ธิกา  แก้วก่อง,  เด็กหญิงสิริกานต์  เกาเล็ก
          ๖.๑๐ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.๑-๓
                
• เด็กหญิงกชกร  หนูแดง,  เด็กหญิงนภางค์พัฒน์  แสนสุข
          ๖.๑๑ รางวัลระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.๑-๓
                
• เด็กหญิงภัทรนันท์  เจริญเกียรติ
          ๖.๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันร้องเพลงสากล  ม.๔-๖
               
• นางสาวธันยาภรณ์  ศรีสงคราม
          ๖.๑๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
               
• นายพชรอัตตวิโรจนานนท์
          ๖.๑๔  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
               
• นางสาวภัคภิญญาอัจฉริยบุญยงค์
          ๖.๑๕  รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง         
               
• เด็กหญิงกัญญารัช  ยะภักดี
          ๖.๑๖  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
               
• เด็กชายสุธรรม  อัศวเดชมงคล,  เด็กชายประจักษ์  นาคเกิดพะเนา
          ๖.๑๗  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขัน Impromptu Speech
               
• นายศิวกร  กมลภากรณ์
          ๖.๑๘  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน Spelling Bee
               
• นายเมืองพัฒน์  ลิขิตธนรัฐ
          ๖.๑๙  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ม.๔-๖
               
• นางสาวภัทรมน  นราลัย
          ๖.๒๐  รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน Story  Telling ม.๑-๓
               
• เด็กหญิงฐิติชญาชิวปรีชา
          ๖.๒๑  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒การแข่งขัน Story  Telling ม.๔-๖
               
• นางสาววัชราภรณ์  ธุระเสร็จ
          ๖.๒๒ รางวัลระดับเหรียญเงิน  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน Multi Skills Competition
               
• นายสิริวัช  อารยะสัมพันธ์
          ๖.๒๓ รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันพูดภาษาจีน
               
• เด็กหญิงญาณิศาซู
          ๖.๒๔  รางวัลระดับเหรียญทองแดง การทำอาหารประเภทคาวจานเดียว(ประเภทเส้น) และอาหารหวานเพื่อสุขภาพ
               
• นางสาวพิมพกานต์  พัฒนเศรษฐานนท์ , นางสาวนิติกร  ด้วงทอง        
                  นางสาวชนากานต์  วิภาสรัตนากร
           
๗.  การแข่งขันกีฬา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
               
• นายภรัญยู  เตียงเกตุ,  เด็กชายประจักษ์  นาคเกิดพะเนา
                                    เด็กชายพรธรรม  นาคบวรวิจิตร,  นายวรัญญู  อั้งประเสริฐ
                                    นายสิริวัช  อารยะสัมพันธ์,  นายณัชพล  สุขสว่าง
                                          นายศิวกร  กมลภากรณ์,  นายธนวัฒน์  ชะเอมเทศ
                                    นายธนชิต  ศรสุวรรณ์,  นายกรพงศ์  เจริญกัลป์
                                    นายชัศพิสิฐ  รินลา,  นายพงศ์สงวน  บุญญฤทธิ์
                                    นายศุภนิจ  อบอุ่น
๘.  การแข่งขันกีฬา  ระดับกลุ่มสถานศึกษาเอกชน
          ๘.๑  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
               
• เด็กหญิงนันท์นภัส  โตแย้ม
          ๘.๒  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตองประเภททีม
               
• นางสาวประณัยยา  อำไพ,  นางสาวอุรัสยา  สุคันธกุล
                  นางสาวทักษพรศิริพันธ์
          ๘.๓  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
               
• เด็กชายประจักษ์  นาคเกิดพะเนา
          ๘.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลหญิง
               
• นางสาวธมลวรรณ   ประเสริฐวงษ์,  นางสาววรกานต์หาญคำภา
                  นางสาวกวิตา  วงษ์มาจารย์,  นางสาวนันท์นภัส  โตแย้ม
                  นางสาวน้ำเพชร  รัตนวรประธีป,  นางสาววารีวิสุทธิ์  กันหา
                  นางสาวเอมิฎา  ชินอัครเศรณี,  เด็กหญิงกัญญารัช  ยะภักดี
                  นางสาวโชติรส  แซ่อึ้ง,  นางสาวอุรัสยา  สุคันธกุล
                  นางสาวประณัยยา  อำไพ,  นางสาวแฟร์ธิกา  แก้วก่อง
                  นางสาวภาพิมล  สายด้วง
          ๘.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬา ฟุตซอล
               
• นายชัศพิสิฐ  รินลา,  นายศิวกร  เภตรา
                  เด็กชายพันทวีกานต์  พัชรหริกานต์,  นายตรีทเศศ  บุญบำรุง
                  นายภานุเดช  สิงห์สุวรรณ,  นายพงศ์สงวน  บุญญฤทธิ์
                  นายพงศกร  ขวัญมงคล,  นายธนชาติ  ชาติชนะ
                  นายสุรเชษฐ์  เจตจรัสกุล,  นายธนชิต  ศรสุวรรณ์
                  นายศุภนิจ  อบอุ่น,  นายกรพงศ์  เจริญกัลป์
                  นายธนวัฒน์  ชะเอมเทศ
          ๘.๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีม อายุไม่เกิน ๑๔ ปี
               
• เด็กหญิงรัตติกาล  สุขคำมี,  เด็กหญิงธนภรณ์  เทเวศม์อุดม   
                 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธิโกศรี,เด็กหญิงภิญญดา  ระดาเขต
                 เด็กหญิงศุภรักษ์  ประเสริฐวงษ์

 
คนเก่งตะวันชัย
- นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
- นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
- นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
- นักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
ดูทั้งหมด

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY