สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 151
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 321,330
21 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
  โครงสร้างการบริหาร
ครูและบุคคลากร (ปี 2558)
จำนวนผู้เข้าชม 5805 คน
  คณะผู้บริหาร    
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ดร.จิตรา  พีชะพัฒน์ ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการโรงเรียน 089-451-3333
2 นายอาคม  หาญสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-3330246
3 นางสาวจุลมณี  สุระโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 081-401-5990
4 นางสาวสุรพี  เทศสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 089-777-7101
5 นางณัฏฐนันท์  ปัญญาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 087-645-1187
 
  ฝ่ายงานอำนวยการ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางสาวสุรพี  เทศสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 089-7777101
2 นายเสรีพันธ์  บุญประเสริฐ งานอาคารสถานที่  088-092-0864
3 นางอรนุช  อุปราช การเงิน/งบประมาณ 082-783-2479
4 นางสาวระรื่น  นิคมขำ งานภูมิทัศน์ 086-8695920
5 นางสาวชนกานต์  จิตต์อารีลมัย งานพัสดุ/จัดซื้อ 083-5775193
6 นางสาวเกวรี  ศรีนาค การบัญชี 092-4155494
7 นางสาวยลดา  พาเมือง งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ  และงานระดมทุน 089-9427100
8 นายรัชพงศ์  ปัญญาศรี งานบุคคล  เลขานุการและธุรการ 096-8319628
9 นางประพิณ  เอกทัตร์ งานอาหารและโภชนาการ 089-4322258
10 นายพิรัช  เอกทัตร์ งานอาหารและโภชนาการ 089-4322258
11 นางวลัยพร  สง่าผากุล งานจัดเลี้ยง/บริการ 096-7382230
12 นายพิชัย  สง่าผากุล งานรักษาความปลอดภัย  096-7382230
13 นางนริน  เลิศนา งานรักษาความสะอาด 087-7570849
 
 
  ฝ่ายงานวิชาการ      
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  กลุ่มสาระ โทรศัพท์
1 นางสาวจุลมณี  สุระโยธิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   081-4015990
2 นางสาวกาญจณี  พุมมะระ งานทะเบียน,  วัดและประเมินผล,  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์            ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 082-1418946
3 นางสาวสุกัญญา  ดังใหม่ งานทะเบียน,  วัดและประเมินผล ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา   082-1443651
4 นางสาวอิสรีย์  วรปรีชานันท์ งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้,  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ 082-7907242
5 นางสาวจุลมณี  สุระโยธิน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   081-4015990
6 ว่าที่ ร.ท.สุปัญญา  ชาดง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,  งานศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์,  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 083-5407995
7 นางสาวศศิรดา  ภูพวก งานประกันคุณภาพ,  สารบรรณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 080-7851174
8 นางสาวชลธิชา  บุญพรม งานเลขานุการ,  ธุรการวิชาการ,  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  088-1790292
9 นายสาธิต  จันทร์หอมกุล งานเลขานุการ,  ธุรการวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 080-5565187
10 นางสาวโสรยา  งามพลกรัง งานโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้,  งานโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ(EP) ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 081-9180033
11 นางสาวสุภัสสร  ซุนสอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 088-7119236
12 นายพิภพ  ลินนารัตน์ งานปกครองนักเรียนสายการศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา 087-296296
13 นายจิรณัท  วงศ์ชมดี ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 089-5820545
14 นายธนชัย  แถมกลาง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอนคอมพิวเตอร์
087-4545413
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน
   
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 นางณัฏฐนันท์  ปัญญาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 087-6451187
2 นางสาวนพชพรรณ  กิจเจตนี หัวหน้างานกิจการหอพัก  ครูประจำหอพักหญิง 1 (ม.ต้น ) 083-2996667
3 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทศพร  เกยสันเทียะ หัวหน้างานปกครองนักเรียนประจำ ครูประจำหอพักหญิง 4 087-8690938
4 นางสาวจุฑาทิพย์  หยวกวิ้ง หัวหน้างานสุขอนามัย  ครูประจำหอพักหญิง 2 082-3184967
5 นางสาวนุชจรี  บุตรรินทร์ งานส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบคุณธรรม  085-0584567
6 สิบเอกจำรัส  สมบัติหอม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูประจำหอพักชาย 1 ( ม.ต้น) 087-4296366
7   ครูประจำหอพักชาย 2 ( ม.ปลาย)  
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร
- ครูและบุคคลากร (ปี 2558)
- คณะผู้บริหาร
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ครูที่ปรึกษา (ปี 2558)
- ผลงานวิชาการของครู
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

     DMC   IBSCLUB   V-STAR
Engine by MAKEWEBEASY